3rd Prize

Stroking The Sunshine

Students

Qi Xu, Tao Cao

Teachers

Fangji Wang

School

Tongji University, China