1st Prize

Light, Revitalisation

Students

Du Dikang, Li le, Zhou Tujing, Ma Yao

Teachers

Zhang Xin, Zhou Ron

School

Tsinghua University

Country

Beijing, China